Huishoudelijke regels van de Fryske Dûnsers

 

De Stichting draagt de naam Fryske Dûnsers. Zij is als groep ontstaan in 2010,

toen een groep, bestaande uit leden van verschillende Friese Folklore Dansgroepen, met elkaar naar Nieuw Zeeland zijn geweest.

 

De groep geeft Friese Folklore Dansdemonstraties in binnen en buitenland.

 

Om een en ander te realiseren worden tenminste 6 keer per jaar de verschillende dansen beoefend, steeds op zondagen, in het dorpshuis van Marrum.

 

Hoe kunt u meedoen?

In principe worden alle dansparen en muzikanten die over een authentiek, in Friesland gedragen, kostuum beschikken toegelaten.

Danservaring is gewenst.  U moet dan alleen nog donateur worden. Mocht een van de danspartners stoppen bij de FD en de ander wil doorgaan, dan zal laatstgenoemde zich blijvend inspannen om een andere danspartner te vinden.

 

Alle actieve dansers dienen op zoveel mogelijk oefendagen aanwezig te zijn.

De data van de oefendagen worden al in een vroeg stadium in onderling overleg vastgesteld en op de website vermeld.

 

Het donatiebedrag wordt jaarlijks bepaald door het bestuur, dit hangt af van de eventuele inkomsten die de Stichting overhoudt aan optredens. Wanneer u sympathie heeft voor de Fryske Dûnsers, maar zelf niet (meer) kunt dansen dan kunt u ook “Vriend” worden.

 

Het bestuur bestaat uit 2 leden, die onderling de functies verdelen. Zij hebben hun functies bij de oprichting van de Stichting op 9-02-2015 in principe voor drie jaar aanvaard, ze kunnen 2x herkozen worden. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen of geschorst. Hierover moet schriftelijk worden gestemd waarbij de helft van de stemmen + 1 de doorslag geeft. De dansleider fungeert als adviseur. Verder is er iemand die de notulen maakt en iemand die de reizen coördineert. In Principe krijgt niemand beloning voor z’n werk.

 

Tijdens de oefendagen vindt in de pauze een donateurs vergadering plaats, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om ideeën in te brengen. Het bestuur brengt de voorstellen in stemming. Vervolgens beslist de meerderheid.

 

Om de onderlinge sfeer zo prettig mogelijk te houden, wordt van iedereen verwacht dat de besluiten, die met meerderheid van stemmen zijn genomen, worden gerespecteerd.

 

Een optreden wordt aangenomen, zodra de prijs bekend is, en er zich genoeg dansparen en muzikanten  hebben opgegeven.

 

Bij opheffing van de Stichting zal het resterende vermogen naar een instelling gaan met een soortgelijk doel.